Aller au contenu

Horaires

Maternelles

Lundi - mardi - jeudi - vendredi
08h20 à 8h45 Accueil
10h00 à 10h20 Récréation
10h20 à 12h00  
12h00 à 13h20 Pause de Midi
13h20 à 15h25 Après-midi
Garderie 
15h35 à 16h35 Garderie (mutualisation)
16h35 à 17h55 Garderie payante
Mercredi
8h20 à 10h00  
10h00 à 10h20 Récréation
10H20 à 11h10  
Garderie 
11h10 à 12h10 Garderie (mutualisation)

12h10 à 13h30

12h10 à 15h00

12h10 à 17h55

3 garderies payantes (au choix)

Primaires

Lundi - mardi - jeudi - vendredi
08h20 à 10h00  
10h00 à 10h20 Récréation
10h20 à 12h00  
12h00 à 13h25 Pause de Midi
13h25 à 14h30  
14h30 à 14h45 Récréation
14h45 à 15h35  
Mercredi
8h20 à 10h00  
10h00 à 10h20 Récréation
10H20 à 11h10  

Étude dirigée

(inscription annuelle obligatoire)

16h05 à 17h05